Resmi Kararla Aile ve Gençlik Fonu Kuruldu

featured

Türkiye’de Aile ve Gençlik Fonu’nun kuruluşuna dair kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu fon, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir kamu tüzel kişiliği olarak kuruldu.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında toplanacak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşacak. Yönetim kurulu kararları oy çokluğu ile alınacak ve bakan yardımcıları ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.

Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim kurulu, fonun kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirleme yetkisine sahip olacak. Ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu’nun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacak.

Fonun kaynakları şunlardan oluşacak:

  1. Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20’sinden,
  2. Kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10’una kadar aktarılacak tutarlardan,
  3. Geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan,
  4. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden,
  5. Diğer gelirlerden.

Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının oranı sıfıra kadar indirilmeye veya iki katına kadar artırılmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Ayrıca, fonun giderleri de yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki teşvik, hibe, destek, kredi ile teminatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlar, bunlardan kaynaklı hizmet bedeli ücret ve komisyonlar, fonun kaynaklarının yönetimi ve yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki giderler ile diğer operasyonel giderler oluşturacak.

Aile ve Gençlik Fonu, projelerin amacına uygun olarak yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler için kaynak aktarımı yapacak. Fonun kaynakları ve giderleri hakkında daha fazla detay, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Fonun gelirlerinin kamuoyu ile paylaşılması da öngörülüyor ve mali veriler, en geç 6 aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Aile ve Gençlik Fonu, bazı vergilerden muaf tutulacak ve damga vergisi ile harçlardan muaftır. Ayrıca, yapılan nakdi bağış ve yardımlar bazı vergi avantajları sağlayacak.

Türkiye’de Aile ve Gençlik Fonu’nun kurulmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete’de yayımlandı ve fonun amacı, yönetim yapısı, kaynakları ve faaliyet usulleri belirlendi. Fon, özellikle aile ve gençlikle ilgili projelere kaynak aktarımı yapacak ve bu kaynaklar, çeşitli kaynaklardan elde edilecek. Ayrıca, fonun gelir ve giderleri kamuoyu ile paylaşılacak, vergi avantajları sağlanacak ve bazı vergilerden muaf tutulacak. Fonun yönetimi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacak, ve projelerin uygunluğu yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek.